فهرست موضوعات کتاب دستور زبان دری    

 

موضوع                                                                        صفحه

       نظریات دانشمندان در مورد این کتاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

◘       گفتار نخست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

الفبای زبان دری

◘       حروف هجاي زبان دري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

◘       نشانه هاي حركات و سكنات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

       حروف مُعجَمه و مُهمَله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

◘       نارساييها و دشواريهاي الفبا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

       حذف نشانه هاي حركت و سكون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

       عدم موجوديت نشانه ها براي برخي ازمصوتها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

       تعدد موارد نوشتاري مصوتها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

       اختلاف صداها و نشانه ها درمصوتهاي بلند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

       نشانه هاي الف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

       الف ممدوده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

       الف مقصوره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42  

       الف مستوره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

       {واو} و مشكلات آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

       واو ملفوظ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45  

       واوغيرملفوظ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

       مشكلات{ی} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

       ياي معروف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

       ياي مجهول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

       نشانه ي{ی}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46    

       تعدد شكلي حروف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

       تعدد نشانه ها براي يك صدا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

       { هـ } و دشواريهاي آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

       هاي ملفوظ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

       هاي غيرملفوظ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50  

       دشواريهاي نوشتاري حروف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

       دشواريهاي ساختاري واژه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

       دشواريهاي كاربرد الفبا در كمپيوتر و انترنت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  

       بازسازي الفبا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

       انواع همزه و الف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

       انواع { الف و همزه } از نظر نوعيت صدا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

       انواع { الف } از نظر موقعيت ميانوندي و پسوندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

       انواع { و } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

       انواع { و } از نظر نوعيت صدا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

       موقعيت ميانوندي و نشانه ي{ و } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

       انواع {ي} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

       انواع {ي} از نظر نوعيت صدا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

       انواع {ي} از نظر موقعيت ميانوندي و پسوندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

مقدمات

       تعريف دستور زبان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

       تجزیه و ترکیب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

       اجزاي اساسي جمله : نهاد و گزاره یا مبتدا و خبر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79

       مسند الیه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80  

       مسند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

       فاعل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

       مفعول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

       مفعول با واسطه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82

       مفعول بیواسطه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

       اقسام { را } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

       بن مضارع ( یا ریشه ی فعل ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

       مصدر مرخم ( بن ماضی ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

       تخفيف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

       مترادف ، متضاد ، متشابه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

       كلمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

       تقسيم بندي كلمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

اسم

       اسم چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89

       انواع اسم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

       اسم عام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89

       شیوه ی شناخت اسم عام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

       اسم خاص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

       اسم مفرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

       اسم جمع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

       اسم بسيط يا ساده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

       فرق ميان اسم مفرد و اسم بسيط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

       اسم مركب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

       انواع كلمات مركب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93

       اسم ذات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95

       اسم معني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96

       اسم جامد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

       اسم مشتق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

       اسم نكره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

       اسم معرفه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

       انواع معرفه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

       نكره ساختن معرفه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

       اسم مصغر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

       اسم آلت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

       اسم زمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

       اسم مكان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

       اسم مفعول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

       فرق اسم مفعول و صفت مفعولي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

       حالات اسم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

       فاعليت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

       مفعوليت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

       انواع مفعول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

       اضافه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

       مسند اليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

       قواعدی چند راجع به جمع اسم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

       پسوند جمع {- ها } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

       پسوند جمع {- ان } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107

       جمعهای مكسر عربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

       جمع بستن صيغه های جمع مکسر عربی با نشانه های دری . . . . . . . . . . . . . . .  114

       جمعهای غلط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

       قواعد تشخیص کلمات عربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

صفت

       صفت چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

       انواع صفت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121

       صفت مطلق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121   

       صفت متساوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121

       صفت فاعلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

       صفت مشبه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

       نشانه هاي صفت فاعلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

       صفت مفعولي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

       تركيبات صفت مفعولي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125

       صفت تفضيلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126

       صفت عالي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126

       صفت نسبي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

       علامات صفت نسبي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

       انواع صفت از نظر ساختار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

       صفت جامد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128

       صفت مشتق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128

       صفت ساده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129

       صفت مرکب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129

       اقسام صفت مرکب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

       انواع صفت از نظر معني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131

       صفت توصيفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

       صفت اشاري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132

       صفت پرسشي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132

       صفت مبهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

       صفت تعجبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

       صفت عددي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134

       صفت عددی اصلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

       صفت عددی ترتیبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

       صفت کسری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

       صفت توزیعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

       تركيب صفت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

       طرز استعمال صفت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

       قواعد نوشتار صفت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

       صفت پيش از موصوف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

       صفت پس از موصوف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

       مطابقت صفت و موصوف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140

       صفت و موصوف عربی در زبان دری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140  

       پيوستن ياي نكره به صفت وموصوف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

       شناخت صفت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

فعل

       فعل چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 145

       انواع فعل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

       فعل معلوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

       فعل مجهول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146

       فعل لازمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146

       فعل متعدي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146  

       طریقه ی تبدیل فعل لازمی به فعل متعدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146

       افعال معين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147

       فعل تام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

       فعل ناقص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

       فعل با قاعده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148

       فعل بيقاعده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

       فعل امر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

       فعل نهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

       فعل ربطی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

       فرق بين ( است ) و ( هست ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

       فعل ماضي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152

       انواع فعل ماضي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

       ماضي مطلق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153

       ماضي نقلي يا قريب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153

       ماضی بعید . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

       ماضي استمراري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

       ماضی التزامی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

       فعل مضارع يا حال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156

       انواع مضارع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

       مضارع التزامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157

       مضارع اِخباري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157

       فعل مستقبل یا آینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

       وجوه افعال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158

       وجه شرطي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158

       وجه مصدري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158

       وجه وصفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159

       وجه اخباري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159

       وجه التزامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159

       وجه امري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159

       مطابقت فعل با فاعل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

قید

       قید چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

       دسته بندی قیود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

       قيود مختص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161

       قيود مشترك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162

       اقسام قيد از نظر تركيب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

       قید ساده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

       قید مرکب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

       اقسام قید از نظر ساختار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162

       قید جامد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163

       قید مشتق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163

       اقسام قید از نظر معنی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

       قيد زمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163

       قيد مكان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

       قيد مقدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

       قيد حالت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

       قيد تأكيد و ايجاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

       قید علت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164

       قيد چگونگي يا وصف و كيفيت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

       قيد استثنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165

       قيد نفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

       قيد ترتيب و عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

       قيد شك و ترديد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165

       قيد پرسش و استفهام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

       قيد سوگند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

       قيد تكرار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167

       قيد تصديق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

       قيد تمنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167

       قيد مقايسه و تشبيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168

       قيد تدريج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168

       قيد شرط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

       تشخیص قید . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168

شبه جمله، اصوات، ادات

       شبه جمله چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169

       موارد کاربرد شبه جمله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169    

       اقسام شبه جمله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

       شبه جمله هاي خاص زبان دري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

       شبه جمله هاي دخيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173

       اصوات چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174

       ادات چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

حروف

       حروف چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

       انواع حروف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179

       حروف اضافه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179

       معانی حروف اضافه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

       حروف ربط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

       انواع حروف ربط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

       حروف ربط بسيط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182

       حروف ربط مركب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

       حروف عطف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184

       حروف نشانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

       حروف زايد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

       حروف موصولي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

       حروف ندا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

       حرف مفعولي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190

       حروف شرط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

کنایات

       ضمیر چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193

       اقسام ضمير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

       ضمير شخصي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194

       ضمير متصل يا پيوسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194

       انواع ضميرمتصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194

       ضماير متصل فاعلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194

       ضماير متصل مفعولي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195

       ضماير متصل اضافي يا نسبي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

       ضمير منفصل يا گسسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197

       انواع ضمير منفصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

       ضماير منفصل فاعلي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197

       ضماير منفصل مفعولي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

       ضماير منفصل اضافي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198

       ضمير مشترك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199

       ضمير اشاره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

       ضمیر ملکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201

       حالات ضمير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

       اسم اشاره چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

       فرق اسم اشاره و ضمير اشاره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

       موصول چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203

       اقسام { كه } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

       مبهمات چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204

       انواع مبهمات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

       مبهمات بسيط يا ساده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

       مبهمات مركب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

       ادوات استفهام چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

مصدر

       مصدر چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

       علامات مصدر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210

       اقسام مصدر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

       مصدر اصلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

       مصدرجعلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211

       مصدر متصرف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 212

       مصدر مقتضب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212

       مصدر لازمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213

       مصدرمتعدي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213

       طريق متعدي ساختن لازمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

       مصدر مشترك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214

       مصدر بسيط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

       مصدر مركب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215

       مصدر مرخم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

       اسم مصدر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

       نشانه های اسم مصدر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

       فرق بين صفت فاعلی و اسم مصدر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

اضافه

       اضافه چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

       تتابع اضافات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219

       اقسام اضافه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

       اضافه ي ملكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

       اضافه ي بياني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

       اضافه ي تشبيهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

       اضافه ی استعاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

       اضافه ی اقترانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

       فرق اضافه ی استعاری و اضافه ی اقترانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

       اضافه ي تخصيصي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223

       اضافه ي بنوت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

      فرق صفت با اضافه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225

عدد

       عدد چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

       انواع عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227

       اعداد اصلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

       اعداد تركيبي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

       اعداد ترتيبي يا وصفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  228

       اعداد توزيعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

       اعداد كسري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

       فرق بین اعداد توزیعی و اعداد کسری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

       واحدهاي شمارش، توزین و مقیاس 230

وندها

       وندها چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

       پیشوند ها چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

      معروفترين پيشوند ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233

       میانوند ها چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

       معروفترين ميانوند ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236

         ميانوند { آ } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

       ميانوند دعا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236

       ميانوند اشتمال و تمامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

       ميانوند تكرار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236

       ميانوند حالت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  237

       ميانوند رديف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

       ميانوند تلون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  237

       ميانوند عطف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

       ميانوند زايد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  237

       ميانوند {واو} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238

       ميانوند {ي} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

       ميانوند واسطه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238

       ميانوند جمع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

       ميانوند {گ} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238

       میانوند بدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

       میانوند اسم معنی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

       پسوندها چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

       پسوند هاي معروف زبان دري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239

       حروف پسوندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

       { الف } پسوندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243

       { ت } پسوندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244

       { ش } پسوندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   245

       { ك } پسوندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

       { م } پسوندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

       { هـ } پسوندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246

       { ي } پسوندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247

        پسوند ها از نظر تركيب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

       پسوند ها از نظر نوعيت معنایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

       پسوندهاي تشبيهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

       پسوندهاي كثرت و وفور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250

       پسوندهاي زماني و مكاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251

       پسوندهاي عددي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

       پسوندهاي فاعلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251

       پسوندهاي مصدري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

       پسوندهاي وصف و كيفيت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

       پسوندهاي جمع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

       پسوندهاي تصغير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

       پسوندهاي ضميري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254

       پسوندهاي مفعولي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

نحو یا آیین جمله بندی

       نحو چیست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

       جمله ي فعلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255

       جمله ي اسمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

       اقسام جمله از نظر نقص و کمال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256

       جمله ي تام يا كامل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

       جمله ي ناقص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256

       اقسام جمله از نظر معنایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

       جمله ي اخباري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

       جمله ي انشايي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

       اقسام دیگر جمله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259

       جمله ي بسيط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

       جمله ي آزاد يا مطلق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259

       جمله ي مقيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

       جمله ي كل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259

       جمله ي جزء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

       جمله ي شرطي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

       جمله ي جوابي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260

       جمله ي تعليلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260

       جمله ي بزرگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

       جمله ي كوچك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

       جمله ي معترضه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261

       جمله ي تفسيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

       جمله ي مؤول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

       جمله ي مؤول به مصدر اصلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

       جمله ي مقول قول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262

       جمله ي مؤول به مصدر بد لي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

       جمله ي مؤول به صفت اصلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

        جمله ي مؤول به صفت بد لي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

       جمله ي مؤول قيدي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263

       جمله ي مؤول بدل از مؤول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

       جمله ي بدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

       جمله ي موصولي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

       جمله ي زماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

       جمله ي غايي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265

       جمله ي منتج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266

       جمله ي مقايسوي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266

       شماره ي جمله ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267

       سرچشمه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269

       آثار نویسنده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273